AKO NA TO? DRAMATURGIA PREDNESU NA HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Výber textu pre umelecký prednes v akejkoľvek vekovej kategórii tvorí viac ako polovicu recitátorovho úspechu pri zostavovaní výborného komplexného umeleckého výkonu. Prečo? Je to ako pri základoch domu. Ak máš pevné základy, máš na čom stavať dom. Umelecký prednes väčšinou vzniká dobrovoľne.  Pri výbere textu pre svoj prednes sa berie ohľad na primeranosť veku, intelektuálnu a citovú zrelosť. A na to, aby si recitátor (alebo aj jeho pedagóg) dokázal dobre vybrať, je potrebné, aby čítal. Aby postupne zvyšoval svoje nároky na čítanie a zušľachťoval tak umelecké a ľudské smerovanie svoje, prípadne svojho recitátora.

Téma: výber textu, špecifiká jednotlivých vekových kategórií, rozoznávanie literárnej hodnoty, práca s textom, rozbor textu a dramaturgické úpravy, umelecký prednes

Autorka metodiky: Renáta Jurčová z Národného osvetového centra.

Národné osvetové centrum vydalo metodické listy, kde sa skráteným spôsobom dozviete, ako sa vytvára umelecký prednes. Metodické listy a ďalšie materiály nájdete tu:

www.nocka.sk/od-slova-k-prednesu-2/

www.tvor-ba.sk/2020/vzdelavacia-aktivita/od-slova-k-prednesu/

www.tribodkynaceste.com