Život je improvizácia – a my máme hlavnú rolu v našej vlastnej hre života

Život je improvizácia – a my máme hlavnú rolu v našej vlastnej hre života

Život je improvizácia – a my máme hlavnú rolu v našej vlastnej hre života

„Život je improvizácia – a my máme hlavnú rolu v našej vlastnej hre života. Nielen ako herci, ale aj ako autori, režiséri, dizajnéri, kostyméri atď. Každý deň je improvizácia, a pretože nemáme skúšky, nemôžeme začať hrať odznova. Nepoznáme vopred presný scenár, ani repliky našich spoluhráčov. Sme zodpovední za naše slová a činy a v tejto hre života musíme byť schopní spolupracovať s našimi spoluhercami – rodinnými príslušníkmi, priateľmi zo školy, susedmi, kolegami v práci atď.Ale ako sme pripravení na tieto role?“

Tintti Karppinen, FIDEA, Fínsko

Dramatická edukácia

Dramatická edukácia je vyučovacia stratégia, použiteľná v škole aj mimo nej. Je to systém hier a cvičení zameraný na komplexný rozvoj osobnosti, ktorý používa dramatické prostriedky na dosiahnutie vzdelávacieho cieľa. Nie je to divadlo. Je to tvorivý proces v skupine, v ktorom sa jednotlivec konaním učí rozumieť sebe i druhým prostredníctvom zážitku. V situáciách sa naučí argumentovať, vysloviť vlastný názor, ponúknuť riešenia, spolupracovať v skupine, prijať riešenia iných zúčastnených, uvedomiť si motivácie a konanie z druhej strany, preveriť si teoretické vedomosti priamo v praxi. Variabilnosťou techník si každý nájde svoju cestu a priestor, ako sa vyjadriť (cez pohyb, zvuk, slová, obrazy a pod.).
Prepája obsahy rôznych vyučovacích predmetov, umožňuje preveriť si vedomosti v praktických situáciách. Upevňuje vlastnú identitu, rozvíja prezentačné a komunikačné zručnosti, eliminuje konflikty prameniace z nedorozumení vyvolanými rôznymi komunikačnými štýlmi, kultúrnymi pozadiami a hodnotovými systémami.

O nás

Združenie tvorivej dramatiky Slovenska je záujmová organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Združujeme profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov z oblasti kultúry, osvety a školstva.
Už od roku 1994 platforma reflektuje a rozvíja výzvy a vízie dramatickej edukácie a združuje organizácie i jednotlivcov. V roku 2018 prešlo združenie zmenou vedenia a vnútornej štruktúry. Našim cieľom je presadzovať dramatickú edukáciu vo všetkých druhoch a stupňoch škôl a výchovných zariadeniach, zapájať sa do systému prehliadok detskej dramatickej tvorivosti, kontinuálneho vzdelávania výskumnou, publikačnou, školiteľskou a vzdelávacou činnosťou.
Vytvárame priestor na stretnutie rôznych foriem dramatickej edukácie a spoločné zdieľanie skúseností z praxe v tematických pracovných networkoch.
Sme otvorení širokej verejnosti, ktorá sa zaujíma o zapojenie metód dramatickej edukácie do rôznych oblastí pôsobenia.
Učiteľ, lektor, režisér, pracovník akýchkoľvek vzdelávacích inštitúcií, ktorý si osvojí túto metódu, môže ju využívať pri práci s rôznymi cieľovými skupinami: v škole, knižnici, galérii, v jazykovom kurze, v školskom klube, v záujmovom krúžku, v divadle…

Členstvo

Členovia môžu cez ZTDS žiadať finančnú podporu z verejných dotačných schém.

 

Členovia rozhodujú o smerovaní združenia a podieľajú sa na formulovaní jeho cieľov v rámci tematických networkov.

Členovia majú k dispozícii uzavretú facebookovú skupinu a obsah web-stránky, kde môžu zdieľať svoje skúsenosti, aktivity a podujatia s ostatnými členmi.

Členom sú k dispozícii materiály rozdelené do tematických okruhov – metodiky, učebné osnovy, odborné texty, periodiká.

Členovia pravidelne mesačne dostávajú newsletter s aktuálnou ponukou programov a podujatí, domácich i zahraničných workshopov, seminárov, konferencií, výmenných programov a pod.

Členovia si cez ZTDS majú možnosť zakúpiť, príp. distribuovať odbornú literatúru.

Členovia sú účastní inovácií vo vzdelávaní.

Členom/členkou sa môžte stať cez jednoduchý registračný formulár v hlavnom menu.
Získate tak prístup ku všetkým metodickým materiálom na tejto webovej stránke a odberu noviniek v oblasti dramatickej edukácie na Slovensku.

Spolupráca

S organizáciami podobného zamerania na Slovensku.

Tento projekt finančne podporil

Vznik webovej stránky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Podporte nás

Darujte nám vaše 2% z dane 

 

TLAČIVÁ PRE DAROVANIE 2%

Údaje potrebné k poukázaniu 2% z dane:

Názov organizácie: Dramacentrum EDUdrama

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Hviezdoslavova 7, 902 01 Pezinok

IČO: 30793220; DIČ: 2021800396

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK56 0900 0000 0001 7729 9378

Ako nám ešte môžete pomôcť

Finančná podpora

Ak viete o nejakej organizácii, ktorá by ako právnická osoba venovala 2% z dane, alebo nás mohla finančne či inak materiálne podporiť, napíšte nám jej adresu na zdruzenietvorivejdramatiky@gmail.com, radi žiadosť pošleme.

Členstvo

Staňte sa aj vy členom združenia, zdieľajte svoje skúsenosti a propagujte svoje aktivity

Zdieľanie

Zdieľajte našu stránku s priateľmi. Povedzte o združení aj vaším kolegom.

Autorstvo

Ak ste vytvorili scenár či metodiku, ktorou by ste chceli obohatiť zdieľaný obsah nášho webu, určite nám napíšte, dohodneme sa na podmienkach.

Ďakujeme!